Prednášajúci

Piatym ročníkom konferencie EnergyCamp 2019 Vás budú sprevádzať najlepší odborníci vo svojich odboroch.

(podľa abecedy)

Ing. PhD. Daniel Čurka
ENGIE Services a.s.

Absolvent odboru Energetika a technika prostredia SjF STU Bratislava. V súčasnosti riaditeľ úseku energetických služieb v spoločnosti ENGIE Services a.s. Aktívny v oblasti energetickej efektívnosti a energetických auditov od roku 1998. Riadil R&D tím v počiatkoch spoločnosti Geothermal Anywhere dnešné GA Drilling vyvíjajúci systémy hĺbkového bezkontaktného vŕtania a pracoval pre Sonnenklima GmbH vyvíjajúcu solárny chladiaci systém na absorpčnom princípe.

Ing. Imrich Discantiny
COM-therm, spol. s r.o.

Prednášateľ pôsobíl 26 rokov v manažérskych funkciách enrgetiky SR ( SPP, Slovenský planárenský a naftový zväz ) a v súčasnosti je odborným poradcom spoločností COMtherm, s.r.o. a HELORO, s.r.o. pre oblasť výskumu a vývoja OZE. Je aktívnym členom pracovnej komisie „R&D,Innovation” Medzinárodnej plynárenskej únie IGU. Priebežne publikuje odborné články v SR, Nemecku, USA a v Rusku a prezentuje aplikované technologické riešenia na medzinárodných konferenciách IGU

Ing. Ladislav Dzuro
Grundfos Sales Czechia and Slovakia s.r.o.
Obchodný manažér TZB

Vyštudoval Technickú Univerzitu v Košiciach, Katedra Materiálov a Technológií. V oblasti čerpacej techniky pôsobí od roku 1993. V súčasnosti pôsobí ako Obchodný manažér TZB v spoločnosti Grundfos od roku 2008, so zameraním sa na TZB.

Ing. Marek Ivanovič
Robert Bosch spol. s r.o.
vedúci oddelenia priemyselných kotlov BOSCH

Absolvent Strojníckej fakulty STU na katedre Strojov a zariadení pre strojársku výrobu v Bratislave. Po ukončení vysokoškolského štúdia v r. 2006 začal svoju profesionálnu dráhu v oblasti tepelnej energetiky ako projektant, neskôr ako technická podpora predaja v oblasti priemyselných kotlov. Od roku 2014 pôsobí v spoločnosti Robert Bosch, spol. s r.o., najskôr ako obchodno-technický zástupca, dnes ako vedúci oddelenia priemyselných kotlov BOSCH na Slovensku.

Emil Izakovič
ESM YZAMER, energetické služby a monitoring s.r.o.

V energetike pôsobí viac než 40 rokov. V roku 1978 nastúpil do  spoločnosti ZSE Bratislava - odbor teplárenstvo . Počas pôsobenia bol v pozícii majster SKR , koordinátor výstavby CZT - tepelného napájača TN EBO .Je absolventom elektrotechnickej školy v Bratislave. V roku 1994 začal podnikať v oblasti regulácii a merania spotrieb tepla . Od roku 1998 vlastní spoločnosť ESM -YZAMER, energetické služby a monitoring s.r.o. Je inovátorom a predstaviteľom prinášania nových technológii na slovensky trh. Ako prvý nasadil na trh elektronické pomerové rozdeľovače s odpočtom na čipovú kartu. V dodávke tepla a chladu je priekopníkom nasadenia a prevádzkovania plynových tepelných čerpadiel s kompresným systémom.

Ing. Ľubomír Jančošek
Engul, s.r.o.
Výkonný riaditeľ

absolvent Slovenskej technickej univerzity v Bratislave – 1985, špecializácia Spaľovacie motory, postupný prechod od konštruktéra, výskumno-vývojového pracovníka až po riaditeľa Divízie výskumu a vývoja spaľovacích motorov ZŤS VVÚ Martin, špecializácia najmä na vývoj nízkoemisných vznetových motorov, stáž v pozícii research associate na University of London, od roku 1993 aktívny vo vývoji kogeneračných jednotiek na báze spaľovacích motorov a v aplikáciách spaľovacích motorov na alternatívne palivá, počínajúc rokom 1995 spoluzodpovedný za zavádzanie výroby a zodpovedný za predaj kogeneračných jednotiek, v súčasnosti riaditeľ spoločnosti Engul, s.r.o., ktorej hlavným výrobným programom sú kogeneračné jednotky so spaľovacími motormi, spoluriešiteľ niekoľkých výskumných projektov v oblasti spaľovacích motorov a motorovej kogenerácie: využitie skvapalneného zemného plynu (LNG) v lodnej doprave, mikrokogeneračná jednotka s generátorom s premenlivými otáčkami, špeciálny druh trigeneračnej jednotky s tepelným čerpadlom na výrobu chladu, výskum a vývoj radu nízkoemisných spaľovacích motorov, využitie pohonu na skvapalnený zemný plyn (LNG) v poľnohospodárstve, atď.

Ing. Stanislav Janiš
Slovenský zväz výrobcov tepla
Predseda predstavenstva SZVT

Absolvent Stavebnej fakulty Vysokej školy technickej v Košiciach a Ústavu súdneho inžinierstva Žilinskej univerzity. Stavbyvedúci, námestník riaditeľa Univerzitnej nemocnice v Martine, prednosta Mestského úradu v Martine, poslanec Národnej rady Slovenskej republiky, člen a predseda Výboru Národnej rady SR pre hospodárstvo, výstavbu a dopravu. Od roku 2012 konateľ poradenskej spoločnosti ENJA, s.r.o., (oblasť energetiky, teplárenstva, obnoviteľných zdrojov a regulácie), šéfredaktor energetického portálu OENERGETIKE.SK, od roku 2017 Predseda predstavenstva Slovenského zväzu výrobcov tepla so sídlom vo Zvolene.

Ing. Ľubomír Koršepa
Viessmann, s.r.o.

Vyštudoval Tepelnú energetiku na STU SjF v Bratislave. Od roku 2003 pôsobí vo firme Viessmann s.r.o. www.viessmann.sk na oddelení Priemyselná energetika a projekty. Realizuje projekty s inštaláciami kogeneračných jednotiek, parných kotlov, horúcovodných kotlov, teplovodných kotlov s výkonmi do 120 MW a s využívaním tepla z rôznych nosičov energie.

Ing. Pavol Kosa
Národná energetická spoločnosť, a.s.
Generálny riaditeľ

V podstate od 15 roku života stále v energetike od elektroenergetiky cez plynárenstvo až po prierezové energetické pele mele v SIEA. Pod dlhoročnom pôsobení vo verejnej službe (23 rokov v SIEA) v roku 2014 odchod do súkromného sektoru, stále však v energetike, teraz rozšírené o aspekt vplyvu energetických zdrojov na životné prostredie. Hlavné odborné zameranie na energetické audity, prípadové štúdie, štúdie realizovateľnosti a pod.

Tomáš Kučera
ROBUR, s.r.o.

Technický specialista pro absorpční plynové tepelné čerpadla ROBUR. Firma Robur, s.r.o. byla založena v roce 1993 a jako obchodní partner italské značky Robur S.p.A zajišťuje dodávky, prodej a servis plynových absorpčních tepelných čerpadel, plynových vytápěcích jednotek a adiabatickcých chladičů na českém a slovenském trhu. Pro společnost robur pracuje od roku 2001.

Ing. Dušan Lašák
Danfoss spol. s r.o.

Ing. Dušan Lašák pôsobí na pozícii sales engineera a technickej podpory pre elektrické vykurovanie v spoločnosti Danfoss. Od roku 2002 sa v spoločnosti venuje predaju a marketingu vykurovacích technológií, absolvent niekoľkostupňových Tréningových projektov vrámci koncernu so zameraním na reguláciu, dizajnovanie a optimálneho využitia systémov DEVI - elektrického vykurovania a ochranných sytémov pred zamrznutím – vonkajšie plochy, strešné systémy a potrubia.

Marcel Lauko
Energy Centre Bratislava, s.r.o.
riaditeľ Energy Centre Bratislava

Ekonóm s technickým základom. Riaditeľ Energy Centre Bratislava s.r.o. a predseda Správnej rady Asociácie poskytovateľov energetických služieb. Už 10 rokov nadšený propagátor Energy Performance Contracting-u (EPC) a prístupov založených na garancii výsledkov všeobecne. Tlmočník medzi technikmi a finančníkmi pri financovaní projektov energetickej efektívnosti.

Ing. Juraj Mydliar
Bratislavská teplárenská, a.s.
riaditeľ sekcie Západ

Absolvent Elektrotechnickej fakulty SVŠT Bratislava. Odborná prax: BYPOS Brezno, s.r.o. – konateľ spoločnosti, výroba tepla, 2004-2007, Dalkia, a.s., Brezno a Dalkia a.s.Lučenec – prevádzkový riaditeľ. V súčasnosti pracuje v Bratislavskej teplárenskej a.s. vo funkcii - riaditeľ úseku výroby.

Ing. Gabriel Oravec
CHASTIA s.r.o.
Projektový manažér

LinkedIn Profil

Po ukončení štúdia na Materiálovotechnologickej fakulte STU v Trnave pracoval na pozícii energetik - analytik v spoločnosti Dalkia a.s., kde mal na starosti analýzy a vyhodnotenia zdrojov tepla za mesto Poprad. Od roku 2011 pracuje pre spoločnosť CHASTIA s.r.o. ako projektový manažér, kde sa venuje hlavne zákazníkom z oblasti výroby a distribúcie tepla.

Ing. Milan Orlovský, MBA
KOOR s.r.o.
Konateľ, zodpovedný za obchod a financie

Po skončení vysokej školy technického smeru pôsobil v spoločnosti zaoberajúcej sa dovozom a distribúciou elektroniky. V roku 2010 spolu s Branislavom Koreňom založili spoločnosť KOOR, s.r.o. ktorá je jedná z popredných ESCO spoločností na Slovenskom trhu. 

Ing. Marek Pavličko
eIoT.sk

Marek je Marek, ktorý je stále usmiaty. Má rád výzvy a to je jedným z hlavných dôvodom, prečo sa rozhodol vziať do svojich rúk projekt eIoT. Využitím moderných IoT technológií je cieľom projektu vzdialený smart-monitoring s komplexným energetickým manažmentov a financovaným, za ktorý má plnú zodpovednosť ako projektový manažér. Už počas štúdia ako FEI-kár na TUKE, začal zbierať dlhoročné skúsenosti v oblasti telekomunikačných sieti. Bol pri zrode prvej metropolitnej optickej siete v Poprade. Následne šiel rozširovať svoje znalosti do Košíc, aby sa neskôr opäť vrátil.

Ing. Peter Ratkoš
APLI s.r.o.
konateľ spoločnočnosti

LinkedIn Profil

Absolvent SVŠT EF, katedra Merania. Od roku 1992 konateľ v spoločnosti APLI s.r.o. Bývalý externý asistent na EF, programátor, projektant v súčastnosti spolumajiteľ spoločnosti s aktívnou účasťou na riešení technických návrhov a zariadení ponúkaných a dodávaných spol. APLI s.r.o. a občasný prispievateľ do časopisu ATP Journal a iných periodík.

Ing. Ján Sadlek

Expert pre kľúčové projekty

Pracovník technického riaditeľstva spoločnosti Veolia Energia Slovensko, a.s. Absolvent SVŠT Strojnícka fakulta, Katedra tepelných a jadrových energetických strojov a zariadení. Od r. 1992 postupne pracoval v spoločnostiach Západoslovenské energetické závody, Bratislavská teplárenská, Trnavská teplárenská a v skupine Veolia Energia Slovensko na rôznych technických a manažérskych pozíciách v oblasti technického rozvoja a investícií. V súčasnosti zastáva pozíciu experta pre kľúčové projekty. Skúsenosti so strategickým riadením, riadením energetických projektov, obchodom, marketingom,tvorbou, energetických koncepcií, auditov a certifikáciou budov. Práca v záujmových združeniach, technických a legislatívnych pracovných skupinách.

Ing. František Sás
ENGIE Services a.s.
riaditeľ úseku energetického kongrolingu a podporných činností

Vyštudoval strojnícku fakultu Žilinskej univerzity. Od ukončenia štúdia v roku 1997 pôsobí v oblasti energetiky v spoločnosti Comeron SPS, spol. s.r.o. V súčasnosti pracuje ako riaditeľ úseku energetického kontrolingu a podporných činností v spoločnosti ENGIE Services a.s.

Ing. Matúš Škvarka, MBA
Mestský úrad v Trnave
energetický manažér

Pracuje ako energetický manažér mesta Trnava od roku 2016. Vyštudoval Elektrotechnickú fakultu STU v Bratislave. Neskôr získal titul MBA na univerzite ESCP-EAP v Berlíne. Má skúsenosti s podnikaním v rôznych oblastiach, medzi iným inteligentným riadením budov. Nadobudol 10-ročné korporátne skúsenosti u americkej telekomunikačnej firmy, kde sa venoval medzinárodnému predaju mikrovlnný prenosových technológií. Absolvoval medzinárodný kurz energetického manažmentu EUROM - European Energy Manager.

Ing. Lubomír Smelík
Hoval SK spol. s r.o.

Od roku 1994 pôsobí na obchodných pozíciách v oblasti predaja technických zariadení. V spoločnosti PROBUGAS (13 rokov) bol súčasťou tímu zavádzajúceho nový segment na slovenskom trhu –  predaj skvapalneného propánu v zásobníkoch pre  účely vykurovania i  iné technológie + inštalácií súvisiacich technológii. V súčasnosti pôsobí v spoločnosti Hoval SK spol. s r.o.  ako manažér predaja tepelnej techniky a vzduchotechniky pre oblasť Bratislavy a západného Slovenska.

Dr. Ing. Kvetoslava Šoltésová CSc.
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Riaditeľka odboru Sekcie energetických činností

LinkedIn Profil

Dr. Ing. Kvetoslava Šoltésová, CSc. ukončila vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa na Ingenieurhochschule Zittau v odbore energetické zariadenia. Takmer15 rokov sa venovala projektovej činnosti v oblasti automatizovaných systémov riadenia v energetike. Od konca roku 2001 je zamestnaná na Slovenskej inovačnej a energetickej agentúre, kde sa zaoberá legislatívnou, metodickou a vzdelávacou činnosťou.

Ing. Igor Stanek
CHASTIA s.r.o.
konateľ, softvérový architekt

LinkedIn Profil

Zakladateľ a konateľ softvérovej spoločnosti CHASTIA s.r.o., www.chastia.com. V spoločnosti CHASTIA s.r.o. sa zaoberá návrhom architektúry informačného systému Chastia FM a Chastia Helpdesk a odborne sa špecializuje na správu majetku - Property a Facility Management.

Od roku 2002 prevádzkovateľ prvého slovenského internetového portálu pre vývojárov na platforme Microsoft www.vyvojari.sk (predtým www.aspnet.sk). Vyštudoval softvérové inžinierstvo na ČVUT v Prahe, kde pôsobil ako Microsoft Student Partner. 10 rokov ocenený spoločnosťou Microsoft ako Microsoft Most Valuable Professional (MVP profil) v oblasti webového vývoja. Venuje sa prednášaniu vývojárskych tém v rámci združenia WUG.sk alebo na rôznych seminároch a konferenciách. Blog: blog.vyvojari.sk/spigi, www.spigi.sk, prípadne twitter.com/spigi.

Ing. Ján Stanek
TERMOKLIMA s.r.o., CHASTIA s.r.o.
konateľ

Spoluzakladateľ a konateľ spoločností CHASTIA s.r.o. a TERMOKLIMA s.r.o. v Poprade. V rokoch 1989-1993 pracoval ako projektant pre plynárenské a ropné technológie v spoločnosti Naftoprojekt Poprad. Od roku 1994 pracuje ako konateľ a vedúci projektant v spoločnosti TERMOKLIMA s.r.o. pre projektovanie technických zariadení budov, s orientáciou najmä na centralizované zásobovanie teplom. Metodicky sa od začiatku podieľal na vzniku softvérového riešenia Chastia FM. Od roku 2004 je konateľom spoločnosti CHASTIA s.r.o., kde v súčasnosti pôsobí najmä v oblasti vývoja softvérových riešení pre výrobcov a distribútorov tepla.

Ing. Robert Štefanec
NRG flex, s.r.o.
konateľ NRG flex, s.r.o.

Vyštudoval automatizáciu na FEI STU, už počas štúdia sa venoval energetike, od roku 1999 najskôr rozpočítaniu vykurovacích nákladov a od roku 2006 sa intenzívne venuje plastovým predizolovaným potrubiam. Spoločnosť NRG flex od roku 2010 prináša inovatívne riešenia v rámci prenosu tepla - nie nadarmo sa riadi heslom “Energia tečie cez nás”. V rámci flexibilných plastových predizolovaných potrubí sme posunuli hranicu až po teplotu 115 °C a tlak 16bar, čo v kombinácii s oceľovými predizolovanými potrubiami predstavuje unikátne inovatívne hybridné riešenie veľkých tepelných sietí nielen v mestách a priemyselných areáloch.