Program konferencie EnergyCamp 2019

(zobraziť detaily všetkých prednášok)

30. 5. 2019 (štvrtok)

8:009:30Registrácia účastníkov 
9:309:40Ing. Ján Stanek, TERMOKLIMA, s.r.o., CHASTIA s.r.o.

Ing. Igor Stanek, CHASTIA s.r.o.
Zahájenie konferencie

Legislatíva a financovanie

9:4510:10Ing. Stanislav Janiš, Slovenský zväz výrobcov teplaEnergeticko - klimatický balík EÚ v diaľkovom vykurovaní a chladení 
(detaily prednášky)
Diaľkové vykurovanie a chladenie bude v budúcnosti pri prechode energetiky na nízko uhlíkové palivá a pri efektívnom etablovaní OZE v energetike zohrávať kľúčovú úlohu. Projekt Európskej komisie – Energetická únia, dostáva tepelnú energetiku po prvý krát pod jurisdikciu EÚ. Musíme byť rozumní, aby slovenské teplárenstvo nedopadlo ako slovenské poľnohospodárstvo.
10:1010:30Ing. Pavol Kosa, Národná energetická spoločnosť, a.s.Vybrané energetické súvislosti SR v kontexte EÚ a sveta 
(detaily prednášky)
Zámerom môjho krátkeho vyjadrenia niektorých myšlienok,  je upozorniť na vybrané súvislosti optimálneho zabezpečenia energetických potrieb spoločnosti z pohľadu filozofického (spoločenského), biologického, fyzikálneho a  ekonomického.

Prípadové štúdie z oblasti CZT

10:3011:00Ing. Ján SadlekBudúcnosť CZT - fikcia alebo blízka realita 
(detaily prednášky)
Systémy centralizovaného zásobovania teplom sú v postupnom vývoji technologicky i z pohľadu legislatívy. Ich vnímanie je rozdielne z pohľadu dotknutých účastníkov. CZT prináša do budúcna množstvo výziev a predikovať vývoj je zložité. Prednáška ponúka porovnanie príležitostí s reálnosťou ich naplnenia a to z pohľadu technických, legislatívnych a ekonomických podmienok. Z porovnania je zostavený súbor odporúčaní, ako na trhu s energiami technologicky postupovať.
11:0011:25Ing. Ľubomír Jančošek, Engul, s.r.o.Spolupráca kogeneračnej jednotky s tepelným čerpadlom 
(detaily prednášky)
Prednáška pojednáva o možnostiach spolupráce medzi kogeneračnou jednotkou na báze spaľovacieho motora a tepelným čerpadlom. Poukazuje na potenciál zvýšenia tepelnej účinnosti a stabilizácie elektrickej účinnosti kogeneračnej jednotky pomocou tepelného čerpadla. Ďalej popisuje prípad elektrického napájania tepelného čerpadla kogeneračnou jednotkou a pripomína možnosť využitia tejto kombinácie aj na chladenie.
11:2511:50Prestávka na kávu
11:5012:10Tomáš Kučera, ROBUR, s.r.o.Využitie obnoviteľných zdrojov energie pri rekonštrukcii zdroja tepla 
(detaily prednášky)
Využití absorpčních plynových tepelných čerpadel při rekonstrukci zdroje tepla v nemocnici Boskovice.
12:1012:30Emil Izakovič, ESM YZAMER, energetické služby a monitoring s.r.o.Praktické využitie tepelných čerpadiel v teplárstve 
(detaily prednášky)
Praktický príklad a význam nasadzovania tepelných čerpadiel do sústavy CZT
12:3012:50Ing. Lubomír Smelík, Hoval SK spol. s r.o.Hoval súčasťou EPC projektov (nielen) na Slovensku 
(detaily prednášky)
EPC projekty už dávno nie sú neznámy pojem a objednávatelia majú garancie, že sa im vynaložené finančné prostriedky do rekonštrukcie objektov vrátia v presne dohodnutom čase. Hoval je dlhodobým partnerom ESCO spoločností a naše produkty sú inštalované práve pre ich najvyššiu kvalitu, dlhú živnotnosť a vysokú spoľahlivosť. Prezentácia bude venovaná možnostiam použitia jednotlivých systémových riešení Hoval.
12:5013:50OBED v reštaurácii High Tatras, AQUACITY Poprad
13:5014:10Ing. Ľubomír Koršepa, Viessmann, s.r.o.Efektívne využitie energie geotermálneho vrtu SEG - 1 v sústave CZT na tepelnom hospodárstve Energetika Sereď s.r.o. 
(detaily prednášky)
Projekt tepelného zdroja bol realizovaný v dvoch etapách roku 2010 roku 2017. Po realizácií druhej etapy bol využitý celý teoretický energetický potenciál geotermálneho vrtu. Teplota na hlave vrtu je momentálne 64,4 stupňov C a štyroch stupňoch využitia je vychladená na menej ako 15 stupňov Celzia. V prvom stupni geotermálna voda odovzdáva svoje teplo v doskovom výmenníku tepla. V druhom až štvrtom stupni sa využíva tepelný potenciál nepriamym spôsobom v tepelných čerpadlách. Na tepelnom zdroji je ešte nainštalovaná plynová kogeneračná jednotka, ktorá pokrýva čiastočne spotrebu elektriny tepelných čerpadiel. Teplo z kogeneračnej jednotky je spotrebované v sústave CZT celoročne. Vo vykurovacej sezóne 2018 bolo viac ako 50% vyrobeného tepla na tepelnom zdroji OZ a KVET a tým boli splnené kritéria účinne CZT.
14:1014:30Ing. Imrich Discantiny, COM-therm, spol. s r.o.TE aspekty prevádzky technológie využitia odpadového tepla zo spalín tepelných zdrojov v CZT, zapojenom v ostrovnom režime 
(detaily prednášky)
Technologické riešenie definovalo efektívnejšie a netradičné využitie plynného paliva na vykurovanie, t.j. spôsobu a systému spracovania spalín, ktoré vznikajú spaľovaním plynného paliva (ZP, metán, bioplyn, geotermálny plyn) v tepelnom zdroji. Spaliny sa spracovávajú s cieľom získať z nich ďalšie využiteľné teplo s prípadným cieľom odstrániť z nich CO2 v odlučovacom zariadení. Zapojenie teplárne v sústave „ OF-GRID “ definuje pozitívne benefity a prezentuje taktiež vízie do budúcnosti možnosti využitia podporných energetických služieb na komunálnej a regionálnej úrovni.
14:3014:50Ing. František Sás, ENGIE Services a.s.Optimalizácia výroby a distribúcie tepla v tepelnom hospodárstve v Pezinku 
(detaily prednášky)
Predstavenie systému na optimalizáciu výroby a distribúcie tepla v tepelnom hospodárstve Pezinok.
14:5015:15Prestávka na kávu

IT a IoT Technológie

15:1515:35Ing. Daniel Čurka, PhD., ENGIE Services a.s.Nástroje energetického manažéra vo výkone Energetického manažmentu 
(detaily prednášky)
O čom hovoríme keď hovoríme o Energetickom manažmente. Dáta, Big dáta a iné vstupy do procesov EM. C3ntinel ako analytický nástroj určený na spracovanie nameraných údajov, s možnosťou tvorby modelov s vlastnosťami machine learning, automatické hláseniaa automaticky generované reporty. Komunikačná stratégia pri EM, manažment očakávaní zákazníka, kontrola plnení a okamžitá spätná väzba.
15:3515:55Ing. Milan Orlovský, MBA, KOOR s.r.o.Teplárenstvo v koncepte SMART CITY 
(detaily prednášky)
Možné výzvy a príležitosti pre teplárov s nástupom aplikácií a riešení pre SMART CITY, praktické príklady, možné riešenia, možné smery rozvoja
15:5516:15Ing. Gabriel Oravec, CHASTIA s.r.o.
Ing. Marek Pavličko, eIoT.sk
Komplexný koncept IoT v modernej energetike 
(detaily prednášky)
ANOTACIA
16:1516:35Marcel Lauko, Energy Centre Bratislava, s.r.o.Prístupy k využitiu dát pri optimalizácii spotreby energie (možnosti a praktické skúsenosti) 
(detaily prednášky)
Technológie IoT sú pre energetický manažment rozhodne prínosom, reálnu pridanú hodnotu však vytvára až praktické využitie získaných dát. Rôzne spôsoby ich využitia (od jednoduchého sledovania spotrieb, cez spracovanie energetického auditu až po realizáciu investičných opatrení a aktívne riadenie spotreby) prinášajú rôzne ekonomické a finančné benefity.
16:3516:55Ing. Peter Ratkoš, APLI s.r.o.Riadenie a reakcia 
(detaily prednášky)
Prípadové štúdie riadenia výroby tepla na kotolni (18 MW), výužitie odpadováho tepla na chladiacom zariadení. SCADA ZAPLI a IoT.
17:0018:00VEČERA v reštaurácii High Tatras, AQUACITY Poprad

Spoločenský večer

18:0020:00Spoločenský podvečer v bazénoch Blue Diamond v AQUACITY Poprad, občerstvenie, drinky, zábava.
21:0002:00Spoločenský večer v priestoroch AquaCity Poprad, večera, drinky, zábava. Prekvapenie večera :).

31. 5. 2019 (piatok)

8:008:45Registrácia účastníkov

Energetický manažment

8:459:05Dr. Ing. Kvetoslava Šoltésová, CSc., Slovenská inovačná a energetická agentúraTechnické zariadenia budov - zmeny v pravidelnej kontrole vykurovacích a klimatizačných systémov 
(detaily prednášky)
Smernica Európskeho parlamentu a Rady č. 2018/844 mení a dopĺňa smernicu 2010/31/EÚ o energetickej hospodárnosti budov a smernicu 2012/27/EÚ o energetickej efektívnosti. Do právneho poriadku SR sa v rozsahu pôsobnosti Ministerstva hospodárstva SR v časti vykurovania a chladenia budov pripravuje novela zákona č. 314/2012 Z. z. o pravidelnej kontrole vykurovacích systémov a klimatizačných systémov. Návrh zákona upravuje rozsah požadovanej kontroly na kontrolu vykurovacích systémov budov a klimatizačných systémov a ich kombinácie so systémami vetrania s celkovým inštalovaným výkonom nad 70 kW. Upravuje sa aj pravidelnosť a postup kontroly systémov.
9:059:30Ing. Michal Hesek, Veolia Energia Slovensko, a. s.
Ing. Ján Sadlek, Veolia Energia Slovensko, a. s.
Optimalizácia tepelného hospodárstva Prakovce 
(detaily prednášky)
9:309:50Ing. Juraj Mydliar, Bratislavská teplárenská, a.s.Rekonštrukcia kotla HK3 v teplárni ZÁPAD 
(detaily prednášky)
Cieľom rekonštrukcie kotla HK3 v teplárni Západ bola úprava jestvujúceho spaľovacieho zariadenia kotla HK3 za účelom zníženia emisií NOx. Za účelom zníženia emisií NOx na požadovanú hodnotu bolo uvažované s úpravou spaľovacieho systému kotla. V rámci uprav spaľovacieho systému kotla bolo uvažované s úpravou jestvujúcich horákov, so zabudovaním recirkulácie spalín do horákov, ako aj so zmenou riadenia regulácie palivo a vzduch tak, aby mohol kotol pracovať s optimálnym prebytkom vzduchu.
9:5010:20Ing. Marek Ivanovič, Robert Bosch spol. s r.o.Úspora prevádzkových nákladov kotlov znižovaním produkcie emisií 
(detaily prednášky)
Znižovanie produkcie emisií je snaha EU, ktorá núti prevádzkovateľov kotlov do modernizácie svojich zdrojov tepla. Správnym prístupom k tejto povinnosti však môže byť okrem splnenia legislatívnych predpisov aj úspora prevádzkových nákladov.
10:2010:40Prestávka na kávu
10:4011:10Ing. Matúš Škvarka, MBA, Mestský úrad v TrnavePraktické skúsenosti z energetického manažmentu v meste Trnava 
(detaily prednášky)
Prednáška sa venuje spotrebe energií v meste z pohľadu energií, emisií CO2 a financií. Ilustruje špecifikum Trnavy dané sieťou horúcovodov, dodávajúcich teplo z atómovej elektrárne EBO a ich dopad na CO2 stopu mesta. Ďalej sa venuje fotovoltaike a nutnosti dimenzovať jej nominálny výkon na základný odber budovy, potrebe zavádzať elektromobilitu a budovať nabíjacie stanice s prihliednutím na možnosti mestskej rezervovaných kapacít budov a verejného osvetlenia.
11:1011:35Ing. Dušan Lašák, Danfoss spol. s r.o.Ako ušetriť na energiách zónovou reguláciou?? /prípadová štúdia/ 
(detaily prednášky)
Prípadová štúdia, konkrétny prípad z praxe, kde vyregulovanie vykurovacieho systému resp. ďiaľkovo riadená zónová regulácia prispeli k zásadným medziročným úsporám. Štúdia poslucháčovi umožní zoznámiť sa s jednou z možností, s konkrétnymi výsledkami, podloženými reálnymi faktmi.
11:3511:55Ing. Robert Štefanec, NRG flex, s.r.o.Revolučné možnosti pri výmene rozvodov tepla, prípadová štúdia použitie plastových flexibilných potrubí namiesto oceľových potrubí 
(detaily prednášky)
Prípadová štúdia možnosti využitia plastových predizolovaných potrubí NRG FibreFlex Pro v sieti s vyšším teplotným zaťažením (maximálne až do 115 C a 10 bar) ako alternatíva navrhnutého klasického riešenia s oceľovým predizolovaným potrubím. Vypracovaný návrh zámeny potrubí v dimenzi DN100 a nižšie do plastového flexibilného potrubia, prepočet úspory tepla za rok, redukcia počtu spojov na trase a výrazné zvýchlenie realizácie, dopad na výšku investície. Krátke predstavenie skladby potrubia a spôsob zosilenia rúrky pre médium na zaťaženie až 115 C a tlak 16 bar.

Exkurzia

12:0013:00Exkurzia - kotolňa na MsÚ Poprad s plynovými tepelnými čerpadlami. 
(detaily prednášky)